Bruk av cookies på iglandsvik.no

Informasjonskapslar er en viktig del av internett. Utan dei ville nettstader vere mykje mindre interaktive og nyttige. E-handel ville for eksempel være umogleg. Informasjonskapslar gjer nettstedar muligheten til å hugse og forbetre.

Informasjonskapslar (cookies)

En informasjonskapsel (også kjent som en cookie) er data som blir lagra på brukaren si datamaskin når brukaren åpnar ei nettside. Ein informasjonskapsel kan brukast til å sjå kor ofte ei nettside blir vitja, kartlegge kor brukaren navigerar eller lagrar innloggingsdata på nettstaden. For deg som brukar kan dette føre til ei betre oppleving og ei meir optimalisert nettside. Det kan vere veldig nyttig for nettside-eigarar å bruke informasjonskapslar slik at vi kan merke oss brukarmønster, og bruke dataen til å forbetre nettstaden. Vi bruker i hovudsak måle- og analyseverktyet Google Analytics. Du kan lese meir om Google si personvernerklæring her.

Formålet med bruken

Vi vil gi deg mest mogleg relevant informasjon når du er på vår nettside, og lagrar derfor dataen din når du vitjer nettstaden vår. Vi gjør dette slik at vi kan sjå kva som vekker brukaren si interesse.

Slik avviser eller slettar du dine cookies

For avvisning av cookies må du endre innstillingane i din nettlesar. Kor du finn desse innstillingane avhenger av kva nettlesar du nyttar. Vær varsam på at dersom du gjer dette, vil det vere nokre funksjonar og tenester du ikkje kan nytte fordi desse funksjonane og tenesterne forutset at heimesida kan hugse vala du foretek.

Cookies som du tidligare har akseptert, kan du seinere enkelt slette. Nyttar du ein PC med ein nyere nettlesar, kan du slette dine cookies ved å nytte snarvegstastane: “CTRL + SHIFT + Delete” i loggen av vitja nettstader.